ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Charakteristika školního vzdělávacího programu Veselý rok s Krtkem a jeho kamarády

 

   Předškolní vzdělávání podle ŠVP s názvem Veselý rok s Krtkem a jeho kamarády je uskutečňováno přirozeným dětským způsobem, především formou dětských her. ŠVP je svým obsahem zaměřen na maximální zprostředkování a předání cílových kompetencí dětem pro zdárný vstup do základní školy. Cílem programu je poznávat sám sebe, svět kolem nás a přírodu ve všech jejích podobách, mít touhu poznávat tento svět a naučit se využít všeho poznaného v dalším učení a objevování. Tím vším děti provází devět pohádkových příběhů Krtečka Zdeňka Milera. ŠVP současně koresponduje s posloupností přírodních zákonitostí, tj. 4 ročních období, zahrnuje seznámení s lidovými tradicemi a zvyky. Zaměřuje se na prohlubování citové vazby k přírodě, s upevňováním správného chování k fauně i floře, využívá možnosti a podmínky z oblasti environmentální výchovy, které skýtá prostředí školní zahrady s názvem Cvrčkova zahrádka v přírodním stylu. ŠVP je zpracován na základě potřeb dětí, vychází z možností a podmínek školy. Prostřednictvím ŠVP chceme s dětmi prožívat dobrodružství, ale i obyčejné věci.

 

Dlouhodobé vdělávací cíle

1.  Vést děti ke vnímání okolního světa a dění v tomto světě

Využívat přirozené životní situace a okolní prostředí k přirozenému učení zejména vlastním prožitkem dle možností MŠ.

Vést děti k touze poznávat svět kolem nás ve všech jeho podobách a naučit se využívat poznané v dalším učení a objevování.

2. Vytvářet základy pro odpovědný postoj dítěte ke společenskému a přírodnímu prostředí.

Pěstovat v dětech odpovědnost za vlastní jednání.

Rozvíjet zdravý životní styl a úctu k životu ve všech jeho formách.

3. Podporovat rozvoj pohybových dovedností, cvičit děti v sebeobsluze, zlepšovat tělesnou zdatnost.

Podporovat zdravý vývoj s přiměřenou pohybovou aktivitou. Rozvíjet schopnosti dětí v jejich přirozených pohybových aktivitách vzhledem k věku a potřebám dětí. Zaměřit se na získávání obratnosti a zdatnosti jak v přírodním terénu, tak ve vhodném pohybové aktivity umožňujícím prostředí. Vhodnými relaxačními technikami pohybové aktivity dětí vyvažovat.

4. Rozvíjet sociálně-kulturní postoje, návyky a dovednosti dětí, učit je přijímat společenské, morální a estetické hodnoty.

Seznamovat se společenskými, estetickými a morálními hodnotami zejména v přirozených situacích.

Vnímat a respektovat multikulturní společnost.

Umět se přizpůsobovat podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám.

5. Cestou přirozené výchovy a vzdělávání rozvíjet poznávací procesy a funkce, intelekt a řeč a to se zaměřením na rozvoj smyslů. Podporovat duševní pohodu dětí.

Využívat smyslové vnímání k přirozenému učení.

Vytvářet dostatek přirozených situací a námětů k učení, orientovat děti k zájmu o učení. Experimentovat a tím podporovat v dětech zájem o bádání a zkoumání.

Rozvíjet přirozenou zvídavost dítěte a touhu po poznávání a objevování, tvořivě využívat zahradu v přírodním stylu.

Zaměřit se na zlepšení jazykových schopností a dovedností při aktivním prožívání.

Ve všech oblastech rozvoje dítěte zodpovědně připravovat pro vstup do základní školy.

Rozšiřovat a zkvalitňovat aktivity školy.

6. Vzdělávat a vychovávat děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Dle možností školy podporovat vzdělávání dětí se zdravotním postižením.

Věnovat maximální péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Nabízet pestrou škálu aktivit pro talentované děti.

Rozvíjet spolupráci s odborníky.

7. Rozvíjet spolupráci s rodinou a dalšími institucemi.

Využívat MŠ jako poradenský servis pro rodiče.

Rozšiřovat účast rodičů na školních akcích. Rozvíjet individuální kontakty rodič – pedagog.

8. Ve spolupráci se zřizovatelem a dalšími partnery zkvalitňovat prostředí mateřské školy.

Vytvářet stále kvalitnější prostředí pro děti, estetické, podnětné, tvořivé a bezpečné, a to jak interiér, tak exteriér mateřské školy.

Dlouhodobě si udržet statut moderní, děti nestresující MŠ, která respektuje požadavky na výchovu a vzdělávání moderní společnosti.

 

FILOZOFIE  MŠ  A PRINCIPY ZÁMĚRU VZDĚLÁVÁNÍ

Záměrem naší mateřské školy je:

 • poskytnout dětem co nejbohatší a nejrozmanitější nabídku činností a nástrojů pro přirozený celkový rozvoj osobnosti dítěte
 • zajistit všeobecně pohodovou atmosféru s pocitem bezpečí po dobu pobytu dítěte v MŠ a dosáhnout subjektivních pocitů souladu a harmonie u každého jedince
 • poskytnout rodině bezpečné zázemí pro dítě a souvztažně s ní se podílet na výchově a vzdělávání dítěte
 • přispět dítěti k prožití aktivního a šťastného předškolního věku

Uskutečnění záměru je založeno na principu:

 • respektování přirozených potřeb dítěte vyrůstajícího ve společenství lidí i ve vztahu k celému světu
 • rozvoje komunikace a spolupráce s partnery školy
 • rozvíjení osobnosti dítěte jako jedince dle jeho možností zejména formou vlastních prožitků a to všestranně s přihlédnutím k jeho individuálním potřebám po celou dobu jeho docházky do MŠ
 • stimulace, citlivého podněcování a pozitivní motivace tak, aby se dítě cítilo v dalším životě úspěšné, okolím uznávané a přijímané
 • podstaty rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
 • otevřené komunikace i spolupráce rodiny a školy
 • inovace obsahu vzdělávání zejména v oblasti mravní výchovy, výchovy k zdravému životnímu stylu, prevence rizikových jevů a ochrany  životního prostředí

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola, Sady pionýrů, Lovosice

Hlavní budova:
Sady pionýrů 912/43, Lovosice
Detašované pracoviště:
Přívozní 114/2, Lovosice


Tel: 416 532 637
Mob: 736 633 345

1. Zajíčci 730 871 747
2. Myšky 730 871 746
3. Krtečkové 730 871 749
4. Žabky 730 871 748
5. Ježečci 736 633 345
6. Sovičky 730 871 745